Notulen van de tiende Algemene Vergadering dd. 5 april 2018 [concept]

Notulen van de tiende Algemene Ledenvergadering van de Veenendaalse Bridgevereniging, gehouden op donderdag 5 april 2018 in Aller Erf. Aanvang 19.30 uur.

1  Opening
Voorzitter Adri van de Braak heet de aanwezige leden van harte welkom. Spreekt zijn vertrouwen uit dat hij met medewerking van de leden zijn eerste algemene vergadering in een goede sfeer kan afhandelen. Na afloop gaan wij bridgen voor de Bert Komduur beker.

2  Mededelingen en ingekomen stukken
Voorzitter heet Martin Slagmolen welkom – onderwijscoördinator van het district Utrecht – die namens de Bridgebond een Kei komt uitreiken aan Rob Bosman. Dit als teken van waardering voor het vele werk dat door Rob is en wordt verricht voor onze vereniging.

Secretaris vermeldt vervolgens dat er bericht van afmelding is binnengekomen van Coby Dam, Ali en Paul van Groos, Marijke van Loon, Marijke Methorst, Astrid Pagels, Joyce Poolman en Ingrid van der Vlist.

Moment van gedenken : voorzitter maakt kenbaar dat voortaan bij het begin van de ALV een moment van gedenken wordt gehouden, indien één of meerdere leden ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. Vanzelfsprekend gebeurt dit in overleg met hun naasten. De leden worden uitgenodigd om te gaan staan en in een kort moment van stilte Renilde Vervat te gedenken, die op 12 september 2017 is overleden.

Ingekomen stukken : Aad Vos heeft zijn zorgen kenbaar gemaakt over de afstand naar het AED apparaat (in de gymzaal bevestigd). Vier van onze leden hebben kenbaar gemaakt gekwalificeerd te zijn om zo nodig het AED apparaat te bedienen. Het betreft Tracey Bos, Hilda Soeterik, Ben Stegehuis en Marian Stoffer. Het personeel van het restaurant is eveneens opgeleid om assistentie te verlenen. Voorts is er in de naaste omgeving een aantal hulpverleners woonachtig, die nadat een 112 melding heeft plaatsgevonden, opgeroepen worden om naar Aller Erf te gaan.

Van Minnie van de Pol is bericht binnengekomen dat zij haar voorkeur uitspreekt voor 4 spellen per ronde, omdat dit minder onrust geeft door minder wisselingen per speelavond dan bij 3 spellen per ronde. Voorzitter dankt haar voor haar inbreng en zal dit bij het volgende overleg met de TC ter sprake brengen.

Vervolgens maakt voorzitter Adri bekend dat VBV volgend jaar haar tweede lustrum viert. De lustrumcommissie bestaat uit Alja van de Waerdt, Gonny Albers en Riny Bessems. Vanuit het bestuur is Hermien de contactpersoon. U kunt in uw agenda de volgende datum noteren voor ons lustrumfeest: zaterdag 2 februari 2019 !!

3  Notulen van de ALV van maandag 3 april 2017
Deze worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.

4  Jaarverslag 2017 van de secretaris
Ook hier geen op- of aanmerkingen over.

5  Jaarverslag 2017 van de technische commissie
Dit blijkt eveneens helder en duidelijk te zijn, geen vragen.

6  Jaarrekening 2017
Penningmeester Hans van Putten licht toe dat het resultaat praktisch conform de begroting is. Dat geldt ook voor de inkomsten, niet begroot waren de kosten voor de vernieuwing van de website. Aad Vos vraagt of dit interne of externe kosten zijn en wat dit jaarlijks betekent. Het zijn kosten van een externe adviseur. Daarnaast lopen de kosten voor service etc. door per jaar zo’n € 100,–. Willem Woudstra heeft nog een opmerking over de weergave in euro’s en een vraag over het resultaat van vorig jaar. Hier ontstaat enig misverstand over. Hans zegt toe hier bij Willem op terug te komen (inmiddels gebeurd).
Vervolgens verklaart Cees Hoogendijk namens de financiële commissie dat men de boekhouding in orde heeft bevonden en derhalve stelt hij de vergadering voor om de penningmeester en daarmee het gehele bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over 2017. Vergadering stemt met applaus hiermee in.
Adri bedankt de financiële commissie voor hun werk.

7  Begroting 2019 en contributie 2019
Hans geeft aan dat we rekening moeten houden met een minimaal tekort wat echter op kan lopen als we eventueel BTW-plichtig worden. Daar dit vanuit de Overheid nog erg onduidelijk is, stelt hij voor om de contributie voor 2019 vooralsnog op hetzelfde peil te handhaven. Dit tot genoegen van de vergadering. Voorzitter dankt penningmeester voor zijn inzet.

8  Samenstelling financiële commissie 2018
Cees Hoogendijk treedt af, Theo van Breevoort wordt voorzitter en Astrid Pagels lid. Joop Kalsbeek is bereid gevonden om als reserve lid van de commissie toe te treden.

9  Bestuursverkiezing
Voorzitter deelt mede dat Dick na 9 jaar secretariaat statutair aftredend is en geeft daarna Hermien het woord. Zij bedankt Dick voor zijn inzet en wijze van werken als bestuurslid en vertolkt namens het bestuur de waardering voor hem. Dick dankt Hermien hartelijk voor haar mooie toespraak. Joke Zeegers is bereid gevonden om de taak van Dick over te nemen en voldoet daar tevens, aldus de voorzitter, aan de verleden jaar uitgesproken wens van Peet van Ojik voor meer dames in het bestuur. De vergadering stemt met applaus in met deze benoeming en dat geldt ook voor de herverkiezing van Albert Stoffer die statutair aftredend is.

10  Butlertelling
Het bestuur heeft met bijlage 8 nogmaals een toelichting op de Butler-telling gegeven en daarmee de onduidelijkheden trachten weg te nemen die er nog was bij veel leden alvorens binnenkort de laatste competitieronde begint.
Echter het bestuur ontving naast een aantal verontrustende signalen van leden die het spelen van Butler niet zagen zitten, ook het verzoek om dit te agenderen voor de ALV en in stemming te brengen. Het bestuur is echter van mening dat stemming op de donderdagavond geen goed beeld geeft van wat er in de breedte in onze vereniging leeft. Zij stelt daarom voor om dit op elk speelmoment schriftelijk in stemming te brengen of men voor of tegen het spelen van Butler is in de laatste competitieronde. De indiener is hierover geïnformeerd en gaat hiermee akkoord.
Hans Kets vraagt of hij per mail kan stemmen. Aad Vos merkt op dat alle leden hun stem moeten kunnen uitbrengen. De leden zullen nog nader over de procedure en de mogelijkheid om via een machtiging een stem uit te brengen worden geïnformeerd. De vergadering gaat met deze handelwijze akkoord.

11  NBB-Clubranking
Voorzitter licht dit onderwerp aan de hand van bijlage 7 nog eens uitvoerig toe en geeft aan dat er steeds meer verenigingen dit systeem invoeren omdat hier veel voordelen aanzitten. Annette Bosman merkt op dat een nadeel is dat we geen promotie en degradatie meer hebben bij dit systeem. Op zich juist maar ook hier zijn misschien oplossingen voor te bedenken als hier behoefte aan blijkt te bestaan. Wij willen dit in het komende competitiejaar gaan invoeren. Rob heeft al uitgerekend op welke plaats u komt te staan in het rankingsysteem, zie ook hiervoor de NBB site. De vergadering neemt hiervan kennis en gaat akkoord met dit voorstel.

12  Rondvraag
Dick deelt mede dat hij nogal wat berichtjes van leden heeft ontvangen en wil de vergadering graag deelgenoot maken van een speciale brief van een heer die wel  ens kennis wilde maken met bridge. De vergadering geniet van de komische inhoud van de brief.
Rob Scheerboom vraagt of men bij de vereniging ook rekening houdt met de nieuwe privacywet AVG, die per 25 mei 2018 ingaat. Voorzitter geeft aan dat we de ontwikkeling binnen de Bond volgen. Aad Vos merkt op dat men met blind copy’s zal moeten werken.

13  Sluiting
De voorzitter dankt alle leden voor hun betrokkenheid en nodigt de leden uit – in totaal 50 paren – om deel te gaan nemen aan de bridgedrive om de Bert Komduur beker.