Nieuws van de TC

Nogmaals: aanpassingen prijzen Bomms smaakmakers

Het bestuur zag in de aankondiging van de aanpassing van de consumptieprijzen (met ingang van morgen) aanleiding om een gesprek te voeren met Miranda Bom. Daarbij heeft het bestuur ook aan de orde gesteld dat de kwaliteit van de geschonken wijnen matig tot slecht is in de ogen van vele leden. Het is het bestuur gebleken dat de prijsverhogingen die het restaurant doorvoert niet onredelijk zijn. Het bestuur heeft de toezegging van Miranda gekregen dat zij zal bekijken of door onze leden beter gewaardeerde wijnen kunnen worden ingekocht. We houden u van de ontwikkelingen terzake op de hoogte!

 Variatie in wedstrijdvormen in de zomer?

Op maandagavond wil de TC bij voldoende belangstelling deze zomer een avond inruimen voor een Patton-toernooi. Wie belangstelling heeft moet dat even laten weten – dat kan op maandagavond aan het begin van de zittingen. Patton is een vorm van viertallen, er moeten dus viertallen worden gevormd. Typerend is dat de wedstrijden heel kort zijn (vier spellen) en dat de uitslag tot stand komt door een combinatie van een VP-uitslag op basis van een IMP-schaal (waarmee 8 VP worden verdeeld, van 4-4 tot 8-0) en een BAM-uitslag (board-a-match: bij 0 imp verschil levert een spel 1-1 op, anders 2-0 voor het team dat positief scoort in IMPs (dus nog eens 8 VP, ook van 4-4 tot 8-0). Beide VP-totalen tellen we op, zodat de uitslag varieert van 8-8 tot 16-0 per wedstrijd. Om te kunnen spelen zijn er tenminste zes viertallen nodig. We denken aan een van de laatste avonden voor de Patton, dus 20 of 27 augustus 2018. Leden die niet willen deelnemen aan de Patton spelen gewoon een paren-avond.

Op vergelijkbare wijze willen we bij voldoende belangstelling op een paar andere avonden naast mp-telling ook een lijn met IMP-telling (Butler) laten spelen. U kunt zich dan bij binnenkomst inschrijven voor hetzij de Butler, hetzij normaal paren. Ook hierover horen we graag wie aan de Butler-lijn zouden willen meedoen.

NIEUW: de Bridgemates zijn van nieuwe firmware voorzien. Daarmee is het mogelijk geworden om de zgn running scores (uw ‘resultaat’  op een spel tot aan het moment dat u het speelde) ook te tonen als er Butlertelling wordt toegepast. Tot nu toe kreeg u in zo’n geval een tamelijk nietszeggend percentage te zien. Vanaf nu zijn dat IMPs (in het formaat NZ: +9 imp OW: -9 imp). Mochten we ooit besluiten cross-imps toe te passen dan wordt dat vanaf nu ook ondersteund.

Programma voor de winter 2017-2018

De TC’s stellen een wedstrijdprogramma samen voor het seizoen en leggen dat eind augustus/begin september aan de leden voor. De leden van elk speelmoment krijgen aldus inspraak in wat voor soort wedstrijden we in de loop van het seizoen spelen. Hiermede proberen we ruimte te geven voor diversiteit en aan de behoeften van alle leden ruimte te geven. Deze consultatie van de leden is één van de wijzigingen die het bestuur voornemens is aan te brengen in het Wedstrijdreglement (zie daarover ook hierna).

 

Zo zal de TC op maandag een viertallencompetitie in het programma opnemen en kunnen de TC’s ook voorstellen om enkele andere toernooien, zoals een BAM-avond en een Patton-avond te programmeren. Bijzondere drives (Kerst- en Paasdrive) lenen zich tenslotte bij uitstek om de boel eens flink door elkaar te gooien en de leden in de gelegenheid te stellen eens wat andere gezichten aan tafel te zien. Bij dergelijke gelegenheden gaat het er uiteraard niet om te winnen, maar vooral om het feest te vieren en elkaar beter te leren kennen.

Fundamentele wijziging in opzet clubavonden

De invoering van de clubranking heeft grote gevolgen voor de wijze waarop de clubavonden worden voorbereid en gespeeld. Er is geen vaste indeling meer in lijnen. Ook het aantal lijnen waarin wordt gespeeld kan van avond tot avond variëren, afhankelijk van het aantal aanwezige paren.

 In hoeveel lijnen spelen we

In hoeveel lijnen wordt gespeeld is afhankelijk van het aantal paren dat gaat spelen. Op maandag houden we als vuistregel aan dat er tenminste 14-16 paren in één lijn moeten zitten. Dat betekent dat we soms in twee, maar meestal in drie lijnen zullen spelen. Op woensdag gaan we van ditzelfde principe uit, waardoor er normaal gezien altijd in twee lijnen wordt gespeeld, een enkele uitzondering daargelaten. Op donderdag kiest de TC ervoor de minimale lijngrootte 10-12 paren te laten zijn, zodat meestal in vier en slechts een enkele keer in drie lijnen zal worden gespeeld. Overigens zullen de TC’s u aan het begin van het seizoen de gelegenheid bieden ook hierop in te spreken. De wijziging in de opzet van de clubavonden is de directe aanleiding voor het pakket wijzigingen in het wedstrijdreglement, waartoe het bestuur in verband met de invoering van de clubranking in de komende weken zal besluiten.

Wie speelt waar

Wie in welke lijn speelt (en tegen wie) wordt bepaald aan de hand van de actuele ranking van alle deelnemers. Daarmee worden de aangemelde paren simpelweg op volgorde van actuele sterkte geplaatst, waarna het totaal aantal aanwezige paren bepaalt in hoeveel lijnen gespeeld wordt. De ranking manager bepaalt ingeval van een oneven aantal paren in welke lijn de stilzit terecht komt waarbij de manager zich baseert op het aantal stilzit-ronden dat de deelnemers in de voorbije weken hebben meegemaakt – en probeert dat vervolgens te optimaliseren.

Nieuwe ranking

Uw nieuwe ranking maken we aan het einde van de avond bekend. Uw oudste resultaat in de ranking-tabel vervalt en wordt vervangen door het actuele resultaat, dat een combinatie is van de gemiddelde sterkte van de lijn waarin u speelde en uw score (boven of onder 50% bij MP-telling of boven of onder 0 bij IMP-telling). We tellen vijf resultaten op en nemen daarvan het gemiddelde als uw nieuwe ranking.

Clubkampioen (winter)

De ranking gebruiken we in het vervolg ook voor de bepaling van de clubkampioen. Dat werkt als volgt. In elke zitting waaraan een paar meedoet behaalt u een ranking-score. Die scores houden we gedurende het seizoen bij. Om clubkampioen te kunnen worden moet u tenminste aan 2/3 van het aantal meetellende zittingen hebben deelgenomen. We tellen de ranking-scores bij elkaar op. Als u aan meer dan 2/3 van het aantal meetellende zitting hebt deelgenomen, vervallen de laagste scores. Op maandag spelen we doorgaans 27 meetel­lende zittingen. Dat betekent dat de beste 18 resultaten worden meegenomen – en dat u er tenminste 18 moet hebben om clubkampioen te kunnen worden. Op woensdag en donderdag spelen we ca 36 meetellende zittingen, daar tellen er dan dus 24 mee.

 

 

 

Nieuws van TC en Bestuur

De zomercompetities gaan weer van start

Aan het weer merkt u het beslist ook: de zomer barst los. Dat betekent voor onze club dat vanaf deze week de zomerdrives gespeeld worden. Iedereen is daar welkom, lid of geen lid van VBV. Niet-leden betalen een bescheiden bijdrage van Є 2.50 per persoon per zitting. Als VBV-lid mag u op elk speelmoment gratis meespelen.

Niet alleen onze club houdt zomerinstuif – dat doen steeds meer verenigingen en de condities zijn meestal vergelijkbaar. Een overzicht van de zomeravonden in onze omgeving (Ede, Wageningen, Lunteren en Veenendaal) treft u bijgaand aan. Ga gerust eens buurten bij één van de verenigingen in de buurt!

Zomerkampioen

Nieuw is de zomerkampioen. De titel gebruikten we al – en er is een mooie fles wijn beschikbaar voor de winnaar (tenzij Han Oskam wint, want dan wordt het een assortiment bier…). De zomerkampioen bepalen we dit jaar via de clubranking. Dat werkt als volgt. In elke zitting waaraan een speler meedoet behaalt deze een ranking-score. Die scores houden we gedurende het zomerseizoen bij. Om zomerkampioen te kunnen worden moet u tenminste aan 2/3 van het aantal meetellende zittingen hebben deelgenomen. We tellen de ranking-scores bij elkaar op. Alle speelmomenten spelen 14 zomer-drives, dus het aantal meetellende resultaten is overal 9. Hebt u er meer, dan vallen weer de slechtste resultaten af. Het zomerkampioenschap is individueel. Op de pagina ‘Clubkampioen….’ bij de uitslagenservice vindt u achtereen­volgens een tab met de uitslag(en), een tab met de paren-ranking, een tab met de spelers-ranking en een tab met ‘Clubkampioenschap[ (individueel)’. Hier vindt U de tussenstand voor het zomerkampioenschap.

Prijsaanpassingen Bommms smaakmakers

Het bestuur heeft van Miranda Bom bericht ontvangen, dat in de afgelopen tijd de prijzen van leveranciers omhoog zijn gegaan. Daardoor ontkomt zij er helaas niet aan om de prijzen van de dranken in het restaurant te verhogen.

Met ingang van donderdag 7 juni zijn de nieuwe prijzen voor bridgeclub-leden als volgt:

Frisdrank      € 2.25

Bier tap         € 2.25

Bier fles         € 2.75

Wijn                  € 2.75

Koffie/thee    € 2.20

Cappuccino   € 2.40

De prijzen in het restaurant liggen hoger, dus u profiteert als clublid nog steeds van aantrekkelijke kortingen. Miranda vroeg ons er ook nog eens op te wijzen dat het restaurant geen (gratis) kraanwater kan leveren. Alleen voor mensen die medicijnen moeten slikken is een glaasje kraanwater beschikbaar. Het bestuur vertrouwt erop dat u hiervoor begrip hebt.

Bondsviertallen competities

Het is misschien vroeg, maar de bond is al bezig met de voorbereiding van het nieuwe competitieseizoen. Op dit moment zijn er vijf viertallen die namens onze club aan de bondscompetities deelnemen. Maar er kunnen er natuurlijk altijd meer bij. Als u interesse hebt om in de loop van de winter ook eens bij andere clubs op bezoek te gaan om een viertallenwedstrijd te spelen, meld u dan aan bij de TC!

 

 

Nieuws van het bestuur

In de afgelopen algemene ledenvergadering van de VBV, gehouden op donderdag 5 april jl. hebben de leden ingestemd met het voorstel om elk speelmoment zelf te laten beslissen of de laatste competitieronde al dan niet volgens de Butler-telling gespeeld wordt. Dit gebeurt door middel van een stemming die in week 16, beginnend op maandag 16 april, plaatsvindt. In het wedstrijdschema voor 2017-2018 was voorzien dat zowel de eerste als de laatste competitieronde de Butler-telling zou worden gehanteerd.

De laatste competitieronde begint voor alle speelmomenten in week 17 (maandag 23 april, woensdag 25 april en donderdag 26 april).

De voorgelegde vraag is dus per speelmoment: hanteren we de laatste competitieronde de Butler-telling of blijven we ook de laatste ronde de gebruikelijke paren-telling aanhouden.

Een “ja-stem” betekent dan dat je kiest voor de Butler-telling (zoals in het competitieschema is voorzien), een “nee-stem” betekent dat je ervoor kiest om ook de laatste ronde volgens de paren-telling te spelen.

Stemgerechtigd zijn alle leden van een specifiek speelmoment. Iemand die dus lid is van bijv. zowel de maandagavond als van de woensdagmiddag, kan op maandag 16 april zijn/haar stem uitbrengen voor de maandag en op woensdag 18 april stemmen voor de gang van zaken op woensdag. Datzelfde geldt voor de leden van de donderdagavondcompetitie. Daar vindt de stemming plaats op 19 april.

De stemming wordt gehouden volgens de regels voor een stemming tijdens de algemene vergadering, zoals die beschreven staan in  de statuten.

Dat betekent ook dat iemand die verhinderd is, een ander lid van het betreffende speelmoment schriftelijk kan machtigen om voor hem/haar een stem uit te brengen. Volgens de statuten dient deze machtiging op een zodanige wijze te blijken, dat het bestuur deze voldoende acht. Ieder lid kan slechts één ander lid ter vergadering vertegenwoordigen (art. 16, lid 4). Om dat te vergemakkelijken sturen we een “machtigingsformulier” mee.

Het bestuur geeft op deze wijze uitvoering aan het besluit van de ALV om elk speelmoment zelf te laten bepalen welke telling (Butler- of paren-telling) zal worden gehanteerd in de laatste competitieronde van het seizoen 2017-2018.

Namens het Bestuur

Joke Zeegers, secretaris

Machtigingsformulier-1

 

Kei voor Rob Bosman

Tijdens de algemene ledenvergadering heeft de heer Martin Slagmolen namens de Nederlandse Bridgebond aan Rob Bosman “de kei” uitgereikt. Deze onderscheiding kan op verzoek van het bestuur van een bridgevereniging worden toegekend aan een lid met grote verdienste voor de club. Rob heeft al tientallen jaren lang het reilen en zeilen van onze vereniging gestimuleerd en op velerlei gebied een uiterst waardevolle bijdrage geleverd. Dat bleek ook nog maar eens weer tijdens de ledenvergadering. Rob bleek inmiddels alle noodzakelijke technische voorwaarden voor de uitvoering van het voorgenomen besluit over te gaan tot het NBB club-ranking-systeem al gereed te hebben gemaakt. De club is iemand zoals Rob veel dank verschuldigd en ziet met genoegen dat dit met deze onderscheiding is beloond.

Namens het bestuur:

Albert Stoffer.

Nieuws van het bestuur

Stemming over Butler

In de Algemene Ledenvergadering op donderdag 5 april jl. hebben de leden ingestemd met het voorstel om elk speelmoment zelf te laten beslissen of de laatste competitieronde volgens de Butlertelling gespeeld wordt of dat de gebruikelijke parentelling gehanteerd blijft worden.

Dit gaat gebeuren door middel van een schriftelijke stemming per speelmoment. Om één en ander goed gecommuniceerd en georganiseerd te krijgen zal die stemming plaatsvinden in week 16, die week begint met maandag 16 april.

In de loop van komende week zult u via te mail nader geïnformeerd worden. Ook krijgt u dan ook informatie over de mogelijkheid om bij volmacht te laten stemmen als u zelf verhinderd bent.

Met vriendelijke groet,

Namens het Bestuur,

Joke Zeegers, secretaris.

De club-website is nu veilig te benaderen

De afgelopen weken zagen gebruikers van onze website soms een bericht opduiken waarin ervoor werd gewaarschuwd dat het verkeer met deze website niet veilig was – en dat derden wellicht zouden kunnen meekijken als er gevoelige gegevens, zoals passwords of andere privacy gevoelige zaken zouden worden uitgewisseld.

Hoewel daarvan in ons geval geen sprake is, hielden sommigen hieraan toch een unheimisch gevoel over. We hebben daarom besloten de verbinding met onze website te wijzigen in een beveiligde verbinding.

U herkent dit aan het slotje dat nu vóór de naam van de website verschijnt. We hopen daarmee uw zorgen te hebben weggenomen.

Nieuws van het bestuur

Uitnodiging

Het bestuur nodigt alle leden uit tot het bijwonen van de 10e Algemene Ledenvergadering op donderdag 5 april 2018 in Aller Erf, aanvang 19.30 uur. Het bestuur verzoekt u vriendelijk om de agenda met bijlagen zoals u deze aantreft in het aangehangen PDF-document op de vergadering mee te brengen. U kunt dit document dat uit 14 pagina’s bestaat afdrukken als boekje.

Na afloop zal er gespeeld worden om de Bert Komduurbeker. U kunt alleen aan de drive deelnemen als u de gehele vergadering hebt bijgewoond. U dient zich daartoe voor aanvang in te schrijven op de presentielijst.

Namens het bestuur,

Dick Mous, secretaris

Uitnodiging 10e ALV VBV