Nieuws van het bestuur

Bestuur benoemt nieuwe vertrouwenspersonen

Zoals bekend heeft onze vereniging vertrouwenspersonen. Bij hen kunt u terecht met alle vragen en opmerkingen die betrekking hebben op de VBV. Voor onderwerpen die u niet aan de grote klok wilt hangen of als u iets opvalt binnen onze VBV, waarvan u vindt dat dit ongepast is, bent u bij hen aan het goede adres. Zij zullen uw opmerkingen strikt vertrouwelijk behandelen en de beste weg zoeken die naar een goede oplossing leidt.

Dick Mous heeft deze functie samen met Cees Hoogendijk jarenlang uitgeoefend. Aangezien Dick recent zijn functies heeft neergelegd, was het zaak  om een vervanger te zoeken. We zijn Dick heel dankbaar voor alles wat  hij voor de VBV gedaan heeft.

We prijzen ons als Bestuur gelukkig dat we de leden Astrid Pagels en Hans Kroon bereid hebben gevonden om de taak als vertrouwenspersoon op zich te nemen, terwijl ook Cees Hoogendijk beschikbaar blijft.

U vindt de contactgegevens van de vertrouwenspersonen op onze websites, https://veenendaalsebridgevereniging.nl onder het hoofdje ‘over de club’ en dan ‘commissies’ of via https://www.nbbclubsites.nl/club/2071/commissies.

 

Bestuur benoemt nieuwe vertrouwenspersonen

Zoals bekend heeft onze vereniging vertrouwenspersonen. Bij hen kunt u terecht met alle vragen en opmerkingen die betrekking hebben op de VBV. Voor onderwerpen die u niet aan de grote klok wilt hangen of als u iets opvalt binnen onze VBV, waarvan u vindt dat dit ongepast is, bent u bij hen aan het goede adres. Zij zullen uw opmerkingen strikt vertrouwelijk behandelen en de beste weg zoeken die naar een goede oplossing leidt.

Dick Mous heeft deze functie samen met Cees Hoogendijk jarenlang uitgeoefend. Aangezien Dick recent zijn functies heeft neergelegd, was het zaak  om een vervanger te zoeken. We zijn Dick heel dankbaar voor alles wat  hij voor de VBV gedaan heeft.

 We prijzen ons als Bestuur gelukkig dat we de leden Astrid Pagels en Hans Kroon bereid hebben gevonden om de taak als vertrouwenspersoon op zich te nemen, terwijl ook Cees Hoogendijk beschikbaar blijft.

 U vindt de contactgegevens van de vertrouwenspersonen op onze websites, https://veenendaalsebridgevereniging.nl onder het hoofdje ‘over de club’ en dan ‘commissies’ of via https://www.nbbclubsites.nl/club/2071/commissies.

 

 

 

Nieuws van de TC

Technische consultatie bij aanvang van het seizoen (Woensdag)

Nieuw:  Ledenconsultatie over het programma op de eerste zitting van het winterseizoen

In het nieuwe wedstrijdreglement is de bepaling opgenomen dat de leden van een speelmoment de gelegenheid krijgen om in te spreken op de wijze waarop de competities worden georganiseerd. We proberen hiermee te voorkomen dat dit onderwerp op een ontijdig moment wordt besproken in Algemene Vergaderingen die van nature afhankelijk van het jaar worden gedomineerd door ofwel de donderdag-leden, ofwel de maandagleden – en nooit door de woensdagleden. Als gevolg hiervan zullen we a.s. woensdag aan het begin van de avond over de hierna gemelde onderwerpen spreken.

Nieuwe opzet winterseizoen

We gebruiken vanaf vandaag het mechanisme van de clubranking om de aanwezige paren in te delen in lijnen. De TC stelt voor om daarbij voor de parenzittingen op woensdag de volgende uitgangspunten te hanteren (de maandag- en donderdagleden krijgen op hun eigen clubmomenten de gelegenheid mogelijk andere parameters vast te stellen).

  1. Aantal meetellende resultaten: 5 de vijf meest recente scores tellen mee in het huidige gemiddelde
  2. Minimum aantal paren per lijn: 14 opdat de te behalen top tenminste 12 bedraagt
  3. Aantal tellende resultaten voor het clubkampioenschap: 22 deze parameter ligt eigenlijk vast in het wedstrijdreglement (2/3 van het aantal te behalen resultaten –dit seizoen 33– .)

Parencompetities

Medio augustus 2018 is door de ontwikkelaar van het club-rankingsysteem een mechanisme toegevoegd dat het mogelijk maakt om toch weer zittingen te groeperen in competities. Wat we daar dan verder mee doen is onze zaak. We stellen voor de woensdag voor om hiervan op de volgende wijze gebruik te maken:

Bij aanvang van het seizoen delen we de ingeschreven paren (dat zijn er 36) in in twee groepen A en B – op basis van de ranking zoals die was aan het einde van het vorige winterseizoen. Vervolgens spelen we de vijf zittingen van de eerste competitie, waarbij we paren indelen op basis van de actuele ranking in twee of héél soms één lijn (als er minder dan 28 paren aanwezig zijn tijdens een zitting). We verwerken de resultaten van de zittingen op de ouderwetse manier als competitie-zittingen met dien verstande, dat we geen bonus-malus regelingen toepassen voor gelegenheidskoppels en paren die in een hogere lijn.

Voor de goede orde: de competitie-resultaten speelden ook in de voorafgaande jaren al geen rol meer bij het bepalen van het clubkampioenschap. Dat was sowieso al gebaseerd op individuele zittingen. En dat wijzigt dus niet.

Viertallencompetitie

Op maandag wordt een interne clubviertallencompetitie gespeeld waaraan woensdagleden ook mogen deelnemen. De belangrijkste wijziging die de maandag-TC doorvoert is dat er niet twee korte competities worden gespeeld met elk zes wedstrijden van acht spellen, maar één competitie met in totaal acht wedstrijden van ieder twaalf spellen. Indeling geschiedt dan Zwitsers met één ronde vertraging (dat wil zeggen dat teams die in de totaal-stand dicht bij elkaar staan in de volgende ronde tegen elkaar spelen) met een op de ranking gebaseerde indeling in de eerste twee ronden. We spelen dan bovendien elke wedstrijd in twee helften, zodat u beide paren van uw tegenstander ontmoet in plaats van slechts één. De viertallenavonden zijn verspreid door het seizoen (29 oktober – 14 januari – 25 februari en 8 april).

Bijzondere drives

Er zijn vier bijzondere drives geprogrammeerd op maandag in het komend seizoen:

  1. De Kerstdrive: als altijd een bijzonder feestelijke middag; de TC denkt nog na over de invulling van deze middag
  2. De Paasdrive: de TC stelt voor die als een reguliere zitting te spelen
  3. De Algemene Vergadering vindt dit seizoen in overeenstemming met het Huishoudelijk Reglement op maandag (29 april 2019) plaats en wordt traditioneel gevolgd door de strijd om de Bert Komduurbeker. Dit is een parenwedstrijd die op klassieke wijze topintegraal wordt berekend.
  4. De Oliebollendrive (traditioneel het laatste evenement in een kalenderjaar) vindt dit seizoen wederom op donderdag plaats.
  5. En dan is er niet te vergeten het lustrumfeest op zaterdag 2 februari 2019. Nadere berichten daarover volgen te zijner tijd.

Zomerseizoen 2019

We stellen voor om vanaf 15 mei 2019 weer de zomerdrives te spelen, waarbij gestreden wordt om het individuele zomerkampioenschap van onze vereniging.

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief TC: Start winterseizoen

Het zomerseizoen loopt ten einde….
Volgende week spelen we de laatste ronden van de zomercompetitie en zullen we weten wie de zomerkampioenen zijn. Op woensdag en donderdag staat de kampioen wel vast: in beide gevallen Willem Woudstra. Hij is vrijwel niet meer in te halen. Op maandag daarentegen is het nog spannend: Marianne Timmer leidt, maar Hermien van Ravenswaaij en Willem Woudstra zijn nog niet kansloos. Annette Bosman wel – weliswaar staat zij tussen Marianne en Hermien/Willem in, maar omdat ze met Marianne speelt zal ze haar achterstand niet kunnen verkleinen.

…dus het nieuwe winterseizoen gaat beginnen
Het winterseizoen gaat er anders uitzien dan voorheen. We zullen – net als vele andere clubs, die ons hierin voorgingen – de clubranking hanteren als mechanisme om op de clubavond de deelnemende paren te verdelen in lijnen. Het wedstrijdreglement is in verband hiermede volledig op de schop genomen. Het bestuur heeft in zijn vergadering van 13 augustus 2018 de nieuwe tekst vastgesteld. U kunt de nieuwe tekst vinden op onze clubwebsite. De belangrijkste wijzigingen zijn:

Clubkampioen
de regels met betrekking tot de vaststelling van de clubkampioen zijn uit het reglement verdwenen. Voortaan wordt de (winter-)clubkampioen bepaald via de clubranking. Wel is het principe gehandhaafd dat het aantal resultaten dat meetelt wordt beperkt tot twee-derde van het maximaal te behalen aantal resultaten. Op maandag spelen we 27 kwalificerende zittingen, dus tellen de beste 18. Op woensdag en donderdag spelen we 33 kwalificerende zittingen, dus tellen de beste 22.

Slemkampioen
slemkampioenschap: vooralsnog handhaven we de regeling t.a.v. het slemkampioenschap. Het slemkampioenschap beperkt zich tot de winterperiode.

Instellingen Clubranking
er zijn enkele grootheden (parameters) die de TC moet vaststellen. We doen dat in overleg met de leden van elk speelmoment afzonderlijk. De belangrijkste parameter is die van de minimale lijngrootte. Deze is immers bepalend voor het aantal lijnen waarin we tijdens een zitting spelen. Voorafgaand aan de eerste winterzitting (3-9, 5-9 en 6-9) zal de TC u vragen om instemming met een parameter voor het betreffende speelmoment. Bedenkt u daarbij dat de top op een spel twee minder bedraagt dan het aantal deelnemende paren in een lijn. Als het minimum op 16 wordt gezet zal de top tenminste 14 bedragen. Als het minimum op 12 wordt gezet zal de top tenminste 10 bedragen.

Competities: toch wel….
omdat paren nu wekelijks kunnen promoveren en degraderen is er feitelijk geen sprake meer van afzonderlijke competities. Dat blijken veel bridgers toch als een gemis te ervaren (niet alleen binnen onze club…). Tot onze aangename verrassing heeft Thilo Kielmann (de ontwikkelaar van het club-ranking gebeuren) per 10 augustus 2018 in het clubranking-systeem het fenomeen ‘competities’ geïntroduceerd. We gaan daar dankbaar gebruik van maken en zullen daarom de clubavonden groeperen in competities van vijf of zes zittingen (op maandag 3×5 en 2×6 – op woensdag en donderdag 3×5 en 3×6). Omdat we een beetje overvallen werden door dit nieuwe feature broeden we nog op een goede regeling om op de diverse niveaus periodekampioenen te kunnen aanwijzen. We komen daar snel op terug.

Feestelijke drives
bijzondere drives zijn er nog altijd in de week voor Kerstmis en in de week voor Pasen. Tussen Kerst en Nieuwjaar spelen we de Oliebollendrive:
kerstdrives: 17, 19 en 20 december 2018
oliebollendrive: donderdag 27 december 2018
paasdrives: 15, 17 en 18 april 2019
Kerst- en paasdrives lenen zich bij uitstek om het ‘anders dan anders’ te doen. Over het hoe en wat zullen de TC’s u te gelegener tijd nader informeren.
De Algemene Vergadering wordt gehouden op maandag 29 april 2019, gevolgd door de traditionele wedstrijd om de Bert Komduur-beker.

Clubviertallen competitie
Op maandag wordt dit seizoen weer de club-viertallencompetitie gespeeld. We brengen één wijziging aan: de competitie zal over acht ronden gaan, die we in vier avonden afwerken – dus twee ronden per avond, in plaats van drie. We gaan dan wel hele wedstrijden spelen. U ontmoet per avond dus vier tegenstanders, in paats van drie.

De data voor de viertallencompetitie zijn:
12 november 2018
14 januari 2019
25 februari 2019
8 april 2019

Alle clubleden, dus ook zij die alleen op woensdag en/of donderdag spelen, zijn welkom om aan deze competitie deel te nemen.

Wat niet verandert..
Onveranderd is ook dat u zich moet afmelden als u niet komt voor een winterzitting – bij voorkeur per email en zo lang mogelijk van tevoren. Het maken van een goede indeling vergt dat we weten wie er zal zijn, want niet alleen moeten we het aantal lijnen kunnen vaststellen, maar ook wie er zullen zijn om ervoor te zorgen dat een eventuele wachttafel niet steeds dezelfde paren treft en dat u alle andere deelnemers in uw lijn met enige regelmaat aan tafel treft (en niet steeds dezelfden).

Wedstrijdreglement aangepast

13 augustus 2018
Het bestuur heeft in zijn vergadering van heden het wedstrijdreglement opnieuw vastgesteld. Dit was nodig in verband met de overgang naar het clubranking-systeem. U vindt de nieuwe tekst op de pagina Statuten en Reglementen.

Nieuws van de TC

Nogmaals: aanpassingen prijzen Bomms smaakmakers

Het bestuur zag in de aankondiging van de aanpassing van de consumptieprijzen (met ingang van morgen) aanleiding om een gesprek te voeren met Miranda Bom. Daarbij heeft het bestuur ook aan de orde gesteld dat de kwaliteit van de geschonken wijnen matig tot slecht is in de ogen van vele leden. Het is het bestuur gebleken dat de prijsverhogingen die het restaurant doorvoert niet onredelijk zijn. Het bestuur heeft de toezegging van Miranda gekregen dat zij zal bekijken of door onze leden beter gewaardeerde wijnen kunnen worden ingekocht. We houden u van de ontwikkelingen terzake op de hoogte!

 Variatie in wedstrijdvormen in de zomer?

Op maandagavond wil de TC bij voldoende belangstelling deze zomer een avond inruimen voor een Patton-toernooi. Wie belangstelling heeft moet dat even laten weten – dat kan op maandagavond aan het begin van de zittingen. Patton is een vorm van viertallen, er moeten dus viertallen worden gevormd. Typerend is dat de wedstrijden heel kort zijn (vier spellen) en dat de uitslag tot stand komt door een combinatie van een VP-uitslag op basis van een IMP-schaal (waarmee 8 VP worden verdeeld, van 4-4 tot 8-0) en een BAM-uitslag (board-a-match: bij 0 imp verschil levert een spel 1-1 op, anders 2-0 voor het team dat positief scoort in IMPs (dus nog eens 8 VP, ook van 4-4 tot 8-0). Beide VP-totalen tellen we op, zodat de uitslag varieert van 8-8 tot 16-0 per wedstrijd. Om te kunnen spelen zijn er tenminste zes viertallen nodig. We denken aan een van de laatste avonden voor de Patton, dus 20 of 27 augustus 2018. Leden die niet willen deelnemen aan de Patton spelen gewoon een paren-avond.

Op vergelijkbare wijze willen we bij voldoende belangstelling op een paar andere avonden naast mp-telling ook een lijn met IMP-telling (Butler) laten spelen. U kunt zich dan bij binnenkomst inschrijven voor hetzij de Butler, hetzij normaal paren. Ook hierover horen we graag wie aan de Butler-lijn zouden willen meedoen.

NIEUW: de Bridgemates zijn van nieuwe firmware voorzien. Daarmee is het mogelijk geworden om de zgn running scores (uw ‘resultaat’  op een spel tot aan het moment dat u het speelde) ook te tonen als er Butlertelling wordt toegepast. Tot nu toe kreeg u in zo’n geval een tamelijk nietszeggend percentage te zien. Vanaf nu zijn dat IMPs (in het formaat NZ: +9 imp OW: -9 imp). Mochten we ooit besluiten cross-imps toe te passen dan wordt dat vanaf nu ook ondersteund.

Programma voor de winter 2017-2018

De TC’s stellen een wedstrijdprogramma samen voor het seizoen en leggen dat eind augustus/begin september aan de leden voor. De leden van elk speelmoment krijgen aldus inspraak in wat voor soort wedstrijden we in de loop van het seizoen spelen. Hiermede proberen we ruimte te geven voor diversiteit en aan de behoeften van alle leden ruimte te geven. Deze consultatie van de leden is één van de wijzigingen die het bestuur voornemens is aan te brengen in het Wedstrijdreglement (zie daarover ook hierna).

 

Zo zal de TC op maandag een viertallencompetitie in het programma opnemen en kunnen de TC’s ook voorstellen om enkele andere toernooien, zoals een BAM-avond en een Patton-avond te programmeren. Bijzondere drives (Kerst- en Paasdrive) lenen zich tenslotte bij uitstek om de boel eens flink door elkaar te gooien en de leden in de gelegenheid te stellen eens wat andere gezichten aan tafel te zien. Bij dergelijke gelegenheden gaat het er uiteraard niet om te winnen, maar vooral om het feest te vieren en elkaar beter te leren kennen.

Fundamentele wijziging in opzet clubavonden

De invoering van de clubranking heeft grote gevolgen voor de wijze waarop de clubavonden worden voorbereid en gespeeld. Er is geen vaste indeling meer in lijnen. Ook het aantal lijnen waarin wordt gespeeld kan van avond tot avond variëren, afhankelijk van het aantal aanwezige paren.

 In hoeveel lijnen spelen we

In hoeveel lijnen wordt gespeeld is afhankelijk van het aantal paren dat gaat spelen. Op maandag houden we als vuistregel aan dat er tenminste 14-16 paren in één lijn moeten zitten. Dat betekent dat we soms in twee, maar meestal in drie lijnen zullen spelen. Op woensdag gaan we van ditzelfde principe uit, waardoor er normaal gezien altijd in twee lijnen wordt gespeeld, een enkele uitzondering daargelaten. Op donderdag kiest de TC ervoor de minimale lijngrootte 10-12 paren te laten zijn, zodat meestal in vier en slechts een enkele keer in drie lijnen zal worden gespeeld. Overigens zullen de TC’s u aan het begin van het seizoen de gelegenheid bieden ook hierop in te spreken. De wijziging in de opzet van de clubavonden is de directe aanleiding voor het pakket wijzigingen in het wedstrijdreglement, waartoe het bestuur in verband met de invoering van de clubranking in de komende weken zal besluiten.

Wie speelt waar

Wie in welke lijn speelt (en tegen wie) wordt bepaald aan de hand van de actuele ranking van alle deelnemers. Daarmee worden de aangemelde paren simpelweg op volgorde van actuele sterkte geplaatst, waarna het totaal aantal aanwezige paren bepaalt in hoeveel lijnen gespeeld wordt. De ranking manager bepaalt ingeval van een oneven aantal paren in welke lijn de stilzit terecht komt waarbij de manager zich baseert op het aantal stilzit-ronden dat de deelnemers in de voorbije weken hebben meegemaakt – en probeert dat vervolgens te optimaliseren.

Nieuwe ranking

Uw nieuwe ranking maken we aan het einde van de avond bekend. Uw oudste resultaat in de ranking-tabel vervalt en wordt vervangen door het actuele resultaat, dat een combinatie is van de gemiddelde sterkte van de lijn waarin u speelde en uw score (boven of onder 50% bij MP-telling of boven of onder 0 bij IMP-telling). We tellen vijf resultaten op en nemen daarvan het gemiddelde als uw nieuwe ranking.

Clubkampioen (winter)

De ranking gebruiken we in het vervolg ook voor de bepaling van de clubkampioen. Dat werkt als volgt. In elke zitting waaraan een paar meedoet behaalt u een ranking-score. Die scores houden we gedurende het seizoen bij. Om clubkampioen te kunnen worden moet u tenminste aan 2/3 van het aantal meetellende zittingen hebben deelgenomen. We tellen de ranking-scores bij elkaar op. Als u aan meer dan 2/3 van het aantal meetellende zitting hebt deelgenomen, vervallen de laagste scores. Op maandag spelen we doorgaans 27 meetel­lende zittingen. Dat betekent dat de beste 18 resultaten worden meegenomen – en dat u er tenminste 18 moet hebben om clubkampioen te kunnen worden. Op woensdag en donderdag spelen we ca 36 meetellende zittingen, daar tellen er dan dus 24 mee.

 

 

 

Nieuws van TC en Bestuur

De zomercompetities gaan weer van start

Aan het weer merkt u het beslist ook: de zomer barst los. Dat betekent voor onze club dat vanaf deze week de zomerdrives gespeeld worden. Iedereen is daar welkom, lid of geen lid van VBV. Niet-leden betalen een bescheiden bijdrage van Є 2.50 per persoon per zitting. Als VBV-lid mag u op elk speelmoment gratis meespelen.

Niet alleen onze club houdt zomerinstuif – dat doen steeds meer verenigingen en de condities zijn meestal vergelijkbaar. Een overzicht van de zomeravonden in onze omgeving (Ede, Wageningen, Lunteren en Veenendaal) treft u bijgaand aan. Ga gerust eens buurten bij één van de verenigingen in de buurt!

Zomerkampioen

Nieuw is de zomerkampioen. De titel gebruikten we al – en er is een mooie fles wijn beschikbaar voor de winnaar (tenzij Han Oskam wint, want dan wordt het een assortiment bier…). De zomerkampioen bepalen we dit jaar via de clubranking. Dat werkt als volgt. In elke zitting waaraan een speler meedoet behaalt deze een ranking-score. Die scores houden we gedurende het zomerseizoen bij. Om zomerkampioen te kunnen worden moet u tenminste aan 2/3 van het aantal meetellende zittingen hebben deelgenomen. We tellen de ranking-scores bij elkaar op. Alle speelmomenten spelen 14 zomer-drives, dus het aantal meetellende resultaten is overal 9. Hebt u er meer, dan vallen weer de slechtste resultaten af. Het zomerkampioenschap is individueel. Op de pagina ‘Clubkampioen….’ bij de uitslagenservice vindt u achtereen­volgens een tab met de uitslag(en), een tab met de paren-ranking, een tab met de spelers-ranking en een tab met ‘Clubkampioenschap[ (individueel)’. Hier vindt U de tussenstand voor het zomerkampioenschap.

Prijsaanpassingen Bommms smaakmakers

Het bestuur heeft van Miranda Bom bericht ontvangen, dat in de afgelopen tijd de prijzen van leveranciers omhoog zijn gegaan. Daardoor ontkomt zij er helaas niet aan om de prijzen van de dranken in het restaurant te verhogen.

Met ingang van donderdag 7 juni zijn de nieuwe prijzen voor bridgeclub-leden als volgt:

Frisdrank      € 2.25

Bier tap         € 2.25

Bier fles         € 2.75

Wijn                  € 2.75

Koffie/thee    € 2.20

Cappuccino   € 2.40

De prijzen in het restaurant liggen hoger, dus u profiteert als clublid nog steeds van aantrekkelijke kortingen. Miranda vroeg ons er ook nog eens op te wijzen dat het restaurant geen (gratis) kraanwater kan leveren. Alleen voor mensen die medicijnen moeten slikken is een glaasje kraanwater beschikbaar. Het bestuur vertrouwt erop dat u hiervoor begrip hebt.

Bondsviertallen competities

Het is misschien vroeg, maar de bond is al bezig met de voorbereiding van het nieuwe competitieseizoen. Op dit moment zijn er vijf viertallen die namens onze club aan de bondscompetities deelnemen. Maar er kunnen er natuurlijk altijd meer bij. Als u interesse hebt om in de loop van de winter ook eens bij andere clubs op bezoek te gaan om een viertallenwedstrijd te spelen, meld u dan aan bij de TC!

 

 

Nieuws van het bestuur

In de afgelopen algemene ledenvergadering van de VBV, gehouden op donderdag 5 april jl. hebben de leden ingestemd met het voorstel om elk speelmoment zelf te laten beslissen of de laatste competitieronde al dan niet volgens de Butler-telling gespeeld wordt. Dit gebeurt door middel van een stemming die in week 16, beginnend op maandag 16 april, plaatsvindt. In het wedstrijdschema voor 2017-2018 was voorzien dat zowel de eerste als de laatste competitieronde de Butler-telling zou worden gehanteerd.

De laatste competitieronde begint voor alle speelmomenten in week 17 (maandag 23 april, woensdag 25 april en donderdag 26 april).

De voorgelegde vraag is dus per speelmoment: hanteren we de laatste competitieronde de Butler-telling of blijven we ook de laatste ronde de gebruikelijke paren-telling aanhouden.

Een “ja-stem” betekent dan dat je kiest voor de Butler-telling (zoals in het competitieschema is voorzien), een “nee-stem” betekent dat je ervoor kiest om ook de laatste ronde volgens de paren-telling te spelen.

Stemgerechtigd zijn alle leden van een specifiek speelmoment. Iemand die dus lid is van bijv. zowel de maandagavond als van de woensdagmiddag, kan op maandag 16 april zijn/haar stem uitbrengen voor de maandag en op woensdag 18 april stemmen voor de gang van zaken op woensdag. Datzelfde geldt voor de leden van de donderdagavondcompetitie. Daar vindt de stemming plaats op 19 april.

De stemming wordt gehouden volgens de regels voor een stemming tijdens de algemene vergadering, zoals die beschreven staan in  de statuten.

Dat betekent ook dat iemand die verhinderd is, een ander lid van het betreffende speelmoment schriftelijk kan machtigen om voor hem/haar een stem uit te brengen. Volgens de statuten dient deze machtiging op een zodanige wijze te blijken, dat het bestuur deze voldoende acht. Ieder lid kan slechts één ander lid ter vergadering vertegenwoordigen (art. 16, lid 4). Om dat te vergemakkelijken sturen we een “machtigingsformulier” mee.

Het bestuur geeft op deze wijze uitvoering aan het besluit van de ALV om elk speelmoment zelf te laten bepalen welke telling (Butler- of paren-telling) zal worden gehanteerd in de laatste competitieronde van het seizoen 2017-2018.

Namens het Bestuur

Joke Zeegers, secretaris

Machtigingsformulier-1