Notulen ledenvergadering 2017

Notulen van de negende Algemene Ledenvergadering van de Veenendaalse Bridge Vereniging, gehouden op maandag 3 april 2017 in Aller Erf. Aanvang 19.30 uur.

1 Opening.

Voorzitter Jan Dam heet de 97 aanwezige leden van harte welkom. Hiervan nemen 90 leden deel aan de strijd om de Bert Komduur beker.

2 Mededelingen en ingekomen stukken.

De secretaris vermeldt de namen van 17 leden die zich hebben afgemeld. Voorzitter geeft aan dat er geen verdere mededelingen zijn.

3 Notulen Algemene Ledenvergadering van donderdag 17 april 2016.

Annette Bosman komt bij punt 10 Rondvraag terug op de suggestie van de secretaris om onder de leden van donderdag een enquête te houden over 8 x 3 versus 6 x 4. Waarom is dit niet gebeurd vraagt zij. Voorzitter geeft aan dat er uitvoerig overleg is geweest met de TC van donderdag en dat deze voor het bestuur goede argumenten had om dit niet te doen. Uiteindelijk bepaalt de TC van elk speelmoment hoe er gespeeld wordt. Rob Bosman is van mening dat de weergave in de notulen niet juist is en dat de voorzitter toegezegd heeft om een enquête te houden. Secretaris bestrijdt dit, echter Rob geeft aan dat dit op een later moment wel degelijk door de voorzitter is bevestigd. Joop Kalsbeek vraagt daarop wat de reden is dat het bestuur van opvatting is gewijzigd. Voorzitter geeft nogmaals aan dat het bestuur zich heeft laten overtuigen door de TC van donderdag. Tineke Komduur vraagt welke argumenten de TC van donderdag hiervoor had. Secretaris geeft aan dat het weinig zinvol is de hele discussie met de donderdag TC hier opnieuw aan de orde te stellen. Astrid Pagels geeft te kennen  het toch te betreuren dat er geen enquête is gehouden.

4 Jaarverslag secretaris over 2016.

Hier zijn vanuit de vergadering geen vragen of opmerkingen over.

5 Jaarverslag 2016 van de technische commissie.

De vergadering gaat akkoord met dit verslag

6 Financieel jaarverslag 2016.

Waarnemend penningmeester Theo van Breevoort geeft aan dat dit verslag in goede samenwerking met Willem Woudstra tot stand is gekomen en dat er sprake is van een financieel gezonde situatie. Roelof Santing vraagt daarop tot hoever de financiële buffer mag uitgroeien. Theo geeft aan dat dit maximaal de jaarcontributie bedraagt.
Hierna geeft Aad Vos aan als voorzitter van de financiële commissie de jaarstukken op 7 onderdelen getoetst en in orde te hebben gevonden. Hij stelt dan ook aan de leden voor om penningmeester en bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over 2016. De vergadering stemt hier middels een applaus mee in.

7 Begroting en contributie voorstel

Penningmeester geeft aan dat er geen reden is om de contributie aan te passen. Rob Bosman geeft aan dat er een nieuwe contributie afdracht is naar de Bond en dat er niet meer voor meesterpunten hoeft te worden betaald. Theo geeft aan hiermee rekening te hebben gehouden.

8 Samenstelling financiële commissie.

Hans van Putten zou tot deze commissie toetreden, maar gelet op zijn kandidatuur voor penningmeester is dit niet meer wenselijk. Aad Vos treedt af en Cees Hoogendijk wordt in principe de nieuwe voorzitter. Theo van Breevoort stelt zich beschikbaar als lid en Astrid Pagels als reserve lid.

9 Bestuursverkiezing

Voorzitter dankt Theo van Breevoort voor de bereidheid om het penningmeesterschap tijdelijk waar te nemen en overhandigt hem daarvoor een fles wijn.
Hij nodigt Hans van Putten uit om als de vergadering daarmee akkoord gaat de plaats van Theo achter de bestuurstafel in te nemen. Vergadering laat een instemmend applaus horen.
Daarna dankt de voorzitter de leden en vooral ook alle bestuursleden waar hij mee gewerkt heeft.  Tot slot draagt hij een op bridge toegesneden gedicht voor met tips over een goed partnerschap.
Secretaris dankt daarna voorzitter Jan Dam en memoreert dat hij de initiator en stuwende kracht is geweest bij het tot stand komen van VBV. Onder zijn leiding is VBV uitgegroeid naar een gezonde, grote vereniging waarbij op 3 speelmomenten in een goede sfeer bridge wordt gespeeld. Secretaris  heeft de voorzitter leren kennen als een echte teamspeler, die niet zo nodig op de voorgrond hoeft te treden, maar wel scherp op de organisatie let en de vinger aan de pols houdt. Namens bestuur en alle leden dankt hij de voorzitter voor zijn grote inzet.
De vergadering gaat vervolgens akkoord met Adri van de Braak als nieuwe voorzitter. Adri introduceert zich daarna bij de aanwezige leden en geeft aan dat hij er is voor de topbridgers maar ook voor de recreatiebridgers in onze vereniging. Als er wat is kan men altijd via mail of telefoon contact met hem opnemen.

10 Rondvraag.

De nieuwe voorzitter treedt meteen in werking en vraagt wie er nog iets voor de rondvraag heeft. Peet van Ojik zou graag wat meer vrouwen in het bestuur zien, waar onze nieuwe voorzitter mee instemt. Hij had ook liever een vrouwelijke voorzitter gezien.

11 Sluiting.

Voorzitter dankt alle leden voor het in hem gestelde vertrouwen en sluit daarna de vergadering. Vervolgens geeft hij het woord aan de wedstrijdleider  Rob Bosman, die iedereen uitnodigt voor de bridgestrijd om de Bert Komduur beker.